Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Уповноважена особа фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"       Волощук I.Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.01.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
09322299
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 01054, м.Київ, Дмитрiвська, 18/24
5. Міжміський код, телефон та факс
/044/484-43-45 /044/484-43-45
6. Електронна поштова адреса
bank@expobank.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.01.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Бюлетень.Цiннi папери України"  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.expobank.ua в мережі Інтернет 27.01.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Протягом звiтного перiоду емiтент не мав вiдсотку акцiй у статутному капiталi, що належать державi.
Протягом звiтного перiоду емiтент не мав вiдсотку акцiй (часток, паїв) статутного капiталу, що передано до статутного капiталу державного (нацiонального) акцiонерного товариства та/або холдингової компанiї.
Протягом звiтного 2015 року емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Послугами рейтингового агенства АТ "КБ "Експобанк" у звiтному 2015 роцi не користувався, рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не визначалась.
Посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.
Особи що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi.
З дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю банку припиняються всi повноваження органiв управлiння банку (загальних зборiв, спостережної ради i правлiння та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту). Тому у звiтному 2015 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились.
Банк знаходиться у стадiї лiквiдацiї, тому дивiденди не виплачувались у звiтному 2015 роцi.
В зв`язку з прийняттям постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК», з прийняттям рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» впродовж 2015 року не здiйснював господарської дiяльностi.
АТ "КБ "Експобанк" у звiтному 2015 роцi не випускав: акцiї, облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери.
АТ "КБ "Експобанк" у звiтному 2015 роцi викуп акцiй власної емiсiїї не здiйснював.
АТ "КБ "Експобанк" не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
АТ "КБ "Експобанк" не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй; АТ "КБ "Експобанк" не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiї щодо реєстру iпотечних активiв немає; Iнформацiя про акцiї додаткового випуску, якi станом на кiнець звiтного року перебувають у процесi розмiщення, немає. Iнформацiя про додатковий випуск акцiй, якщо емiтентом прийнято рiшення провести додатковий випуск акцiй у наступному звiтному роцi: немає.
У звязку з тим, що АТ "КБ "ЕКспобанк" не здiйснює виробництво та реалiзацiєю продукцiїї не займається - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, собiвартостi реалiзованої продукцiї вiдсутня.
Вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК». На пiдставi пункту 2 частини п’ятої статтi 12, частини першої статтi 35, частини п’ятої статтi 44, частини третьої статтi 48 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» виконавча дирекцiя Фонду гарантування прийняла рiшення №245 вiд 29 грудня 2015 року та рiшення №259 вiд 30.12.2015 року про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» до 31.03.2017 включно.
В звязку з цим фiнансова рiчна звiтнiсть емiтента за 2015 рiк складається лише з балансу, примiтки для фiнансової рiчної звiтностi не складались, аудиторський висновок за звiтний 2015 рiк не складався, вартiсть чистих активiв не розраховувалась.
Уповноважена особа Фонду на лiквiдацiю банку з дня свого призначення виконує повноваження органiв управлiння банку, тому iнформацiя про стан корпоративного управлiння вiдсутня.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЕКСПОБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №623695
3. Дата проведення державної реєстрації
09.11.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
404231212
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
50
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
- -
- -
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощука Iгоря Григоровича строком на 1 рiк з 26.01.2015 по 25.01.2016 включно. Вiдповiдно до рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) вiд 29.12.2015 № 245 «Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора» продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацi АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на строк по 31.03.2017 включно, призначено уповноваженою особою Фонду гарантування та делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", зокрема, статтями 37,38,47-51, начальнику вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощуку Iгорю Григоровичу на строк по 31.03.2017 включно.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
НБУ по м.Києву i Київськiй обл.
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32074104701026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя Нацiонального банку України на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою стаття 47 ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 15 17.10.2011 Нацiональний банк України 22.01.2015
Опис Безстрокова. Вiдкликана 22.01.2015р.
 
Генеральна лiцензiя Нацiонального Банку України на здiйснення валютних операцiй 15 17.10.2011 Нацiональний банк України 22.01.2015
Опис Безстрокова. Вiдкликана 22.01.2015р.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiялнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Дилерська дiяльнiсть АЕ №263081 15.05.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiялнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Брокерська дiяльнiсть АЕ № 263080 15.05.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Андеррайтинг АЕ № 263082 15.05.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
 
Професiйна дiяльнiстьi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торговлi цiнними паперами: Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами АЕ № 185455 27.02.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 20.01.2015
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ №263265 03.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 14.02.2015
Опис Строк дiї лiцензiїi - необмежений. Анульована - 14.02.2015
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Brovkanta Limited 319806 -Кiпр м. Нiкосiя Промiтеос, буд. 14, оф. М002 9.95
Bengela Trade Ltd. 7909667 -Сполучене Королiвство Великобританiї i Пн.Iрландiї м. Лондон WC1B 3BQ Грейт Рассел Стрiт, офiс4,10 9.95
Tevler Business Ltd. 8241543 -Сполучене Королiвство Великобританiї i Пн.Iрландiї Лондон WC1H 0JR Уобурн Плейс, офiс 95 30 9.95
Verasat Management LP SL12817 -Шотландiя м.Единбург ЕН7 5JA Монтгомерi,78 2.1148
Santafe Real Estate Inc. 2205740 -Республiка Панама м.Панама 50-та вул., Глобал Плаза Тауер, 19ий пов, офiс Н 9.9599
Oreola Investment Inc. 766521 -Республiка Панама м. Панама 50-та вулиця, буд. Глобал Плаза Тауер, 19ий пов. 9.9499
Hazzel Worldwide Inc. 750677 - Республiка Панама м.Панама 50 –а вулиця, буд. Плаза 2000, оф. 10-й поверх 9.95
Catalog Media LTD. 126539 -о.Мае м. Вiкторiя Шем пенг Тонг Плаза, буд. 103 8.3184
Le Viorta Group Inc. 1745071 - Вiргiнськi острови (Великобританiя) м. Роуд Тайн Вотерфронт драйв, оф. а/с 34699 9.95
ТОВ "Українська промислова компанiя" 21634996 03115 Україна м.Київ вул.Верховинна,34 9.9439
ТОВ "Студiотехнiка" 21635151 03115Україна м.Київ Верховинна,34 0.0131
Alomar Trade Ltd. 127602 -Белiз м.Белiз Адьберт Хой, буд. 2236 9.95
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю в АТ "КБ "ЕКСПОБАНК"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волощук Iгор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
«IНТЕРБАНК» 03.02.2014 – 04.04.2014 – Заступник Голови правлiння; Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб – з 17.04.2014 по 16.01.2015 – заступник начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв; Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - з 19.01.2015 – по 18.01.2016 – начальник вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв. Волощук I.Г. виконував обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" з 05.12.2014р. по 23.01.2015р. включно та обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у АТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" з 18.09.2015р. по 02.12.2015р. включно. Волощук I.Г. виконує обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» з 26.01.2015р. по теперiшнiй час та обов`язки уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "БАНК "НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ" з 03.12.2015 по теперiшнiй час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.12.2014 31.03.2017
9) Опис
На пiдставi рiшення вiд 25.12.2014р. №163 виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб продовжено здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" на один мiсяць по 24.01.2015р. включно та продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї в АТ "КБ «ЕКСПОБАНК» Волощука Iгоря Григоровича на один мiсяць по 24.01.2015р. включно.
Вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощука Iгоря Григоровича строком на 1 рiк з 26.01.2015 по 25.01.2016 включно.
Вiдповiдно до рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) вiд 29.12.2015 № 245 «Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора» продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацi АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на строк по 31.03.2017 включно, призначено уповноваженою особою Фонду гарантування та делеговано всi повноваження лiквiдатора АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", зокрема, статтями 37,38,47-51, начальнику вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Волощуку Iгорю Григоровичу на строк по 31.03.2017 включно.
Протягом останнiх п`яти рокiв Волощук Iгор Григорович обiймав наступнi посади:
ВАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» 11.11.2008 - 23.02.2010 – Голова правлiння;
Акцiонерний комерцiйний банк «Схiдно - Європейський банк» 15.03.2010 -31.07.2012 – Уповноважена особа лiквiдатора з фiнансово – економiчних питань;
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНКОМБАНК» 01.08.2012-31.01.2014 – Радник Голови Правлiння Групи радникiв Голови Правлiння;
ПАТ КБ «IНТЕРБАНК» 03.02.2014 – 04.04.2014 – Заступник Голови правлiння;
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб – 17.04.2014 по 16.01.2015 – заступник начальника вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв;
Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 19.01.2015 – по 17.01.2016 – начальник вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв.
Стаж керiвної роботи станом на 31.12.2015 р. - 18 рокiв 2 мiсяцi.
Освiта - 1) Чернiвецький державний унiверситет iм. Ю.Федьковича (1993р.) - факультет "Оптичнi та оптико-електроннi системи", фах - iнженер-оптик-дослiдник, спецiалiст;
2) Київський нацiональний торгiвельно-економiчний унiверситет (1995р.) - факультет "Менеджмент у невиробничiй сферi", економiст з фаху "Менеджмент у невиробничiй сферi".
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
В зв`язку з тим, що особа, яка виконує обов`язки уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку, не є штатним працiвником банку, вона не отримує посадовий оклад та/або iншу винагороду в АТ "КБ "ЕКСПОБАНК".
З дня призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю банку припиняються всi повноваження органiв управлiння банку (загальних зборiв, спостережної ради i правлiння та органiв контролю (ревiзiйної комiсiї та внутрiшнього аудиту). З дня прийняття рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку тимчасова адмiнiстрацiя банку припиняється. Керiвники банку звiльняються з роботи у зв'язку з лiквiдацiєю банку.
Уповноважена особа Фонду на лiквiдацiю банку з дня свого призначення здiйснює такi повноваження:
1) виконує повноваження органiв управлiння банку;
2) приймає до свого вiдання майно (кошти) банку, вживає заходiв щодо забезпечення його збереження, формує лiквiдацiйну масу та виконує функцiї з управлiння та реалiзацiї майна банку;
3) складає не пiзнiше нiж через три днi з дня свого призначення перелiк вкладникiв, якi мають право на вiдшкодування коштiв за вкладами за рахунок коштiв Фонду;
4) складає реєстр акцептованих вимог кредиторiв (вносить змiни до нього) та здiйснює заходи щодо задоволення вимог кредиторiв;
5) у встановленому законодавством порядку вживає заходiв до повернення дебiторської заборгованостi банку, заборгованостi позичальникiв перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третiх осiб;
6) звiльняє працiвникiв банку вiдповiдно до законодавства України про працю;
7) заявляє вiдмову вiд виконання договорiв та в установленому законодавством порядку розриває їх;
8) передає у встановленому порядку на зберiгання документи банку, якi пiдлягають обов'язковому зберiганню;
9) виконує повноваження, якi визначенi частиною другою статтi 37 цього Закону;
10) здiйснює вiдчуження активiв i зобов'язань банку в разi, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в iнших випадках за рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду.
Уповноважена особа Фонду на лiквiдацiю банку може здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, якi є необхiдними для завершення процедури лiквiдацiї банку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м.Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс (044) 482-52-04
Вид діяльності Формування i функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв
Опис Юридична особа веде депозитарний облiк емiсiйних цiнних паперiв Банку, є уповноваженим на зберiгання цiнних паперiв, що перебувають у власностi Банку, зберiгає глобальний сертифiкат.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.02.2008 62/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000034342 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 88895200 88895200 100
Опис Акцiї першого випуску у кiлькостi 88 895 200 (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч двiстi) штук номiнальною вартiстю 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 88 895 200 грн. (вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч двiстi грн. 00 коп.) розмiщенi шляхом обмiну часток у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк «Експобанк» пiд час перетворення у Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк «Експобанк». Акцiї Банку знаходяться у Бiржовому списку ПАТ «УМФБ» другий рiвень лiстингу. Метою розмiщення акцiй є: виконання закону України "Про Банки та банкiвську дiяльнiсть" - перетворення товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю в акцiонерне товариство.
 
05.05.2008 182/1/08 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000034342 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 18889520 18889520 121.492
Опис Акцiї другого випуску у кiлькостi 100 000 000 (сто мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 1,00 (Одна грн. 00 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 100 000 000 грн. (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) повнiстю розмiщенi шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй простих iменних серед акцiонерiв Банку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2008р. за № 182/1/08 на загальну кiлькiсть випущених акцiй 188 895 200 (Сто вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч двiстi) штук на суму 188 895 200 (Сто вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч двiстi грн. 00 коп.). Акцiї Банку знаходяться у Бiржовому списку ПАТ «УМФБ» другий рiвень лiстингу. Метою розмiщення акцiй є: виконання Стратегiчного плану розвитку АТ "КБ "Експобанк" для розширення спектру послуг, якi надаються, забезпечення можливостей пiдвищення їх якостi, впровадження нових банкiвських технологiй, збiльшення обсягiв та розвитку регiональної мережi, забезпечення банку сучасною технiкою та технологiями, пiдвищення регулятивного капiталу як одного з найважливiших показникiв дiяльностi банку, його надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй банку на фiнансовому ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi банку у проведеннi активних операцiй, пiдвищення рейтингу банку.
 
06.01.2010 17/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000034342 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.06 18889520 200228912 6
Опис Акцiї третього випуску акцiй здiйснено у розмiрi 11 333 712,00 (одинадцять мiльйонiв триста тридцять три тисячi сiмсот дванадцять грн. 00 коп.) за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв за 2007-2009 роки у розмiрi 11 333 712,00 (одинадцять мiльйонiв триста тридцять три тисячi сiмсот дванадцять грн. 00 коп.). Збiльшення статутного капiталу здiйснено шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй з 1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) до 1, 06 грн. (Одна грн. 06 коп.). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною Комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 06.01.2010р. за № 17/1/10 на загальну кiлькiсть випущених акцiй 188 895 200 (Сто вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв вiсiмсот дев’яносто п’ять тисяч двiстi) штук на суму 200 228 912,00 (двiстi мiльйонiв двiстi двадцять вiсiм тисяч дев’ятсот дванадцять) гривень. Акцiї Банку знаходяться у Бiржовому списку ПАТ «УМФБ» другий рiвень лiстингу. Метою розмiщення акцiй є: виконання Стратегiчного плану розвитку АТ "КБ "Експобанк" для розширення спектру послуг, якi надаються, забезпечення можливостей пiдвищення їх якостi, впровадження нових банкiвських технологiй, збiльшення обсягiв та розвитку регiональної мережi, забезпечення банку сучасною технiкою та технологiями, пiдвищення регулятивного капiталу як одного з найважливiших показникiв дiяльностi банку, його надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй банку на фiнансовому ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi банку у проведеннi активних операцiй, пiдвищення рейтингу банку.
 
02.06.2010 306/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000034342 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.06 287010200 304230812 51.94149983694
Опис Акцiї четвертого випуску у кiлькостi 98 115 000 (дев’яносто вiсiм мiльйонiв сто п'ятнадцять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1,06 грн. (Одна грн. 06 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 104 001 900 грн.(сто чотири мiльйони одна тисяча дев’яносто грн. 00 коп.) повнiстю розмiщенi шляхом закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй серед акцiонерiв Банку та затверджених Загальними Зборами акцiонерiв iнвесторiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 02.06.2010р. за № 306/1/10 на загальну кiлькiсть випущених акцiй 287 010 200 (двiстi вiсiмдесят сiм мiльйонiв десять тисяч двiстi) штук на суму 304 230 812 грн. (триста чотири мiльйона двiстi тридцять тисяч вiсiмсот дванадцять грн. 00 коп.). Акцiї Банку знаходяться у Бiржовому списку ПАТ «УМФБ» другий рiвень лiстингу. Метою розмiщення акцiй є: виконання Стратегiчного плану розвитку АТ "КБ "Експобанк" для розширення спектру послуг, якi надаються, забезпечення можливостей пiдвищення їх якостi, впровадження нових банкiвських технологiй, збiльшення обсягiв та розвитку регiональної мережi, забезпечення банку сучасною технiкою та технологiями, пiдвищення регулятивного капiталу як одного з найважливiших показникiв дiяльностi банку, його надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй банку на фiнансовому ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi банку у проведеннi активних операцiй, пiдвищення рейтингу банку.
 
09.01.2013 148/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000034342 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.06 381350200 404231212 40.84210665
Опис 25 грудня 2012 року Нацiональним банком України здiйснено запис до Державного реєстру банкiв про реєстрацiю змiн до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» у зв’язку iз збiльшенням розмiру статутного капiталу до 404231 тисяч гривень. У зв”язку iз здiйсненням 25.12.2012 р. запису до Державного реєстру банкiв про реєстрацiю Cтатуту АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» (нова редакцiя) у зв’язку iз збiльшенням статутного капiталу Банку до 404 231 тисяч гривень (лист Нацiонального банку України вiд 27.12.2012 №41-111/6041) та внесенням до державного реєстру 20.12.2012 р.було здiйснено вiдображення в бухгалтерському облiку реєстрацiю збiльшення статутного капiталу. Реєстрацiя випуску акцiй АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку на загальну суму 404231 тисяч гривень та у кiлькостi 381350 тисяч штук. була здiйснена у сiчнi мiсяцi 2013 року (Свiдоцтво НКЦПФР про реєстрацiю випуску акцiй вiд 09.01.2013р.№148/1/2012). Акцiї пятого випуску у кiлькостi 93 340 000 (дев’яносто три мiльйона триста сорок тисяч) штук номiнальною вартiстю 1,06 грн. (Одна грн. 06 коп.) кожна, загальною номiнальною вартiстю 100 000 400 грн.(сто мiльйонiв чотириста грн. 00 коп.) повнiстю розмiщенi шляхом закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй серед акцiонерiв Банку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку дата видачi 09.01.2013р. за № 148/1/12 на загальну кiлькiсть випущених акцiй 381 350 200 (триста вiсiмдесят один мiльйон триста пятдесят тисяч двiстi) штук на суму 404 231 212 грн. (чотириста чотири мiльйона двiстi тридцять одна тисяча двiстi дванадцять грн. 00 коп.). Метою розмiщення акцiй є: виконання Стратегiчного плану розвитку АТ "КБ "Експобанк" для розширення спектру послуг, якi надаються, забезпечення можливостей пiдвищення їх якостi, впровадження нових банкiвських технологiй, збiльшення обсягiв та розвитку регiональної мережi, забезпечення банку сучасною технiкою та технологiями, пiдвищення регулятивного капiталу як одного з найважливiших показникiв дiяльностi банку, його надiйностi, стабiльностi, змiцнення позицiй банку на фiнансовому ринку, збiльшення ресурсної бази та спроможностi банку у проведеннi активних операцiй, пiдвищення рейтингу банку.
30.09.2014р. акцiї простi iменнi АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», номiнальною вартiстю 1,06 грн. за одну акцiю, були виключенi iз бiржового реєстру 2-го рiвня лiстингу (делiстинг) та переведенi до бiржового списку ПрАТ «Українська мiжнародна фондова бiржа» як позалiстинговi цiннi папери в кiлькостi 381 350 200 шт., що складає 100 % загального розмiру випуску цiнних паперiв. Рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента прийняла ПрАТ «УМФБ» на пiдставi рiшення Котирувальної комiсiї (протокол №50 вiд 30.09.2014р.) у зв’язку з недотриманням вимог лiстингу.
 

XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв вiдкритого акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» (протокол вiд 30 жовтня 2009 року № 4/2009). Вiдкрите акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Експобанк» створене шляхом реорганiзацiї (перетворення) вiдповiдно до рiшення Загальних (Установчих) Зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25 вересня 2007 року № 1) та у порядку, передбаченому законодавством України.
Вiдкрите акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Експобанк» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв «Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Експобанк». Рiшення про реорганiзацiю «Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Експобанк» у вiдкрите акцiонерне товариство прийняте Зборами учасникiв «Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Експобанк» (протокол вiд 06 серпня 2007 року № 3). «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Експобанк» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк». 10 сiчня 2003 року Нацiональний Банк України вiдповiдно до рiшення Зборiв учасникiв (протокол № 10 вiд 12 грудня 2002 року) зареєстрував змiну назви Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк» на «Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Експобанк». Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк» є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Комерцiйного банку «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк». Назва Комерцiйного банку «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк» була змiнена на пiдставi рiшення Зборiв учасникiв (протокол вiд 14 серпня 2001 року) на Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк» та зареєстрована Нацiональним банком України 24 жовтня 2001 року за № 75.
Комерцiйний банк «Кредитно-фiнансова спiлка «Експобанк» було створено вiдповiдно до рiшення Установчих Зборiв (протокол № 1 вiд 12 листопада 1991 року) та зареєстровано Нацiональним банком України 26 грудня 1991 року за № 75. Банк створений вiдповiдно до законiв України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», «Про господарськi товариства», Цивiльного кодексу України, iнших законiв України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Банк виконує нормативно-правовi акти Нацiонального банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського облiку в банках на базi комплексної автоматизацiї i комп‘ютеризацiї, подає до Нацiонального банку України звiтнiсть та iнформацiю в установлених ним обсягах i формах.
Iсторична довiдка:
АТ "КБ "Експобанк" присутнiй на фiнансовому ринку України понад 22-а роки.
Важливi подiї розвитку:
1991 рiк - Реєстрацiя Статуту Банку в Нацiональному банку України .
1992 рiк - Одержання Генеральної лiцензiї НБУ на право здiйснення операцiй в iноземних валютах. Вiдкриття перших кореспондентських рахункiв в iноземних банках DRESDNER BANK та BERLINER BANK (Нiмеччина).
1993 рiк - Банк став одним iз засновником Української мiжбанкiвської валютної бiржi.
Одержання дозволу та лiцензiї МФУ на право здiйснення операцiй з цiнними паперами. Входження в числi перших десяти банкiв України в систему електронних платежiв (СЕП).
1994 рiк - Пiдписання угоди про встановлення вперше в Українi прямого електронного зв'язку з COMMERZBANK (Нiмеччина). Пiдключення до мiжнародної банкiвської мережi зв'язку - SWIFT.
1995 рiк - Нагородження Банку Золотим Кубком "Євроринок-1995". Початок роботи з облiгацiями внутрiшньої державної позики України.
Одержання дозволу МФУ на здiйснення дiяльностi як депозитарiю iнвестицiйного фонду чи iнвестицiйної компанiї. Одержання лiцензiї фонду держмайна України на здiйснення посередницької дiяльностi з приватизацiйними паперами. Впровадження Micro-Cash системи прямого електронного зв'язку з BANK OF NEW YORK (США).
1996 рiк - Вступ Банку до фондової секцiї Української мiжбанкiвської валютної бiржi. Введення в дiю iнтегрованої системи обробки даних "IСАОД-БАНК". Перереєстрацiя Банку в НБУ та одержання лiцензiї на здiйснення банкiвських операцiй. Розпочато продаж дорожнiх чекiв компанiї Thomas Cook.
1999 рiк - Банк стає повноправним учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
2003 рiк - Одержання банком безстрокової Лiцензiї НБУ на право здiйснення банкiвських операцiй.
2004 рiк - Отримання банком Лiцензiї Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв. Банк увiйшов до рейтингу "ТОП-100. Кращi компанiї фiнансового сектору".
2006 рiк - Восени банк став членом Асоцiацiї "Першої Фондової Торговельної Системи", одним з професiйних учасникiв фондового ринку України.
2007 рiк - Прийнято рiшення про реорганiзацiю "Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Експобанк" у вiдкрите акцiонерне товариство, при цьому вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Експобанк" став правонаступником всiх прав та обов'язкiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комерцiйний банк "Експобанк".
2008 рiк - Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку за допомогою емiсiї простих iменних акцiй на 112%, до розмiру 188 895 200,00 грн.
З метою розширення спiвпрацi iз партнерами iз ближнього та дальнього зарубiжжя у 2008 роцi Банком вiдкрито: ностро- та лоро-рахунки (росiйськi рублi, долари США та євро) у банку, Латвiя; лоро-рахунок в ВАТ «Гута-банк», (Твєрь, Росiя); ностро-рахунок (євро, англiйськi фунти) у London branch, Лондон, Англiя.
Крiм того, Банк продовжує спiвпрацю iз фiнансовими установами - резидентами України, та вiдкрив: ностро- та лоро-рахунки (гривня, долари США та євро) у ВАТ АБ «Укргазбанк», Київ; ностро-рахунок (гривня) у ВАТ «ЕРДЕ Банк», Київ.
Банк надав можливiсть клiєнтам-фiзичним особам отримувати перекази не тiльки платiжної системи Western Union, а й iнших мiжнародних платiжних систем, а саме - MoneyGram, UniStream, PrivatMoney, Allure та Анелiк, що є визнаними лiдерами по переказах не тiльки в Українi, а й у багатьох країнах свiту.
Також у 2008 роцi Банком було залучено новi зарплатнi проекти, як наслiдок, збiльшено емiсiю зарплатних карт. Було встановлено новi банкомати у мiстах Києвi та Одесi.
2009 рiк - на пiдставi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» та вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» №514-IV вiд 17.03.2008 року було здiйснено змiну назву найменування Банку з вiдкритого акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» на Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Експобанк», останнiй є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк». Шевченкiвською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю проведена державна реєстрацiя змiн до установчих документiв публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» 23 грудня 2009 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 1 074 105 0014 027637.
28 грудня 2009 року до Державного реєстру банкiв здiйснено запис про нову реєстрацiю статуту публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» у зв'язку зi змiною назви з Вiдкритого акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Експобанк» на Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Експобанк».
У 2009 роцi Банк став членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (Свiдоцтво №1145 вiд 24.07.09р.) та учасником саморегулiвної органiзацiї Асоцiацiя «Українськi фондовi торговцi» (Свiдоцтво №780 вiд 30.07.09р.)
У 2009 роцi було вiдкрито вiддiлення № 5 Фiлiї «Харкiвське РУ» АТ «КБ «Експобанк» у м.Харковi та вiддiлення № 2 Фiлiї «Полтавське РУ» АТ «КБ «Експобанк» у м.Кременчук Полтавської областi.
У звiтному 2015 роцi не вiдбувалося процедури злиття, подiлу, перетворення, видiлу.
У 2015 роцi Банк не був фiнансовою установою, що функцiонує як унiверсальний банк.
Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 597 вiд 24 вересня 2014 року та Рiшення № 97 вiд 25.09.2014р. Виконавчої дирекцiї фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, АТ «КБ «Експобанк» було вiднесено до категорiї неплатоспроможних та запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю.
Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України № 41 вiд 22 сiчня 2015 року у АТ «КБ «Експобанк» було вiдкликано банкiвську лiцензiю та розпочато процедуру лiквiдацiї.
 
АТ КБ «ЕКСПОБАНК» є самостiйною юридичною особою та не являється дочiрнiм банком.
Банк протягом звiтного 2015 року та станом на кiнець 31 грудня 2015 року не мав дочiрнiх пiдприємств та представництв.
Станом на 31 грудня 2015 року органiзацiйна структура АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» складалась з головного офiсу Банку, 3 вiддiлень, якi призупинили свою дiяльнiсть:
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» – головний офiс, м.Київ, вул.Дмитрiвська,18/24
- Вiддiлення №10 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», м.Київ, вул.Л.Курбаса, 3-Г
- Вiддiлення №12 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», м.Київ, пр.Перемоги,67
- Вiддiлення №17 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», м.Київ, вул.Щербакова,55
В звiтному 2015 роцi було закрито 2 фiлiї - Фiлiя «Миколаївське Регiональне управлiння» АТ КБ «ЕКСПОБАНК», м.Миколаїв; Фiлiя «Одеське Регiональне управлiння» АТ КБ «ЕКСПОБАНК», м.Одеса - 31.03.2015р.
Дiяльнiсть вiддiлень №10, 12,17 була призупинена 19.03.2015р.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на 31.12.2015 р.– 50
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв на 31.12.2015 р. – 23
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом, на 31.12.2015 р. – 2
Чисельнiсть працiвникiв на умовах неповного робочого дня на 31.12.2015 р.– 0
Фонд оплати працi за звiтний 2015 рiк -7 214 тис.грн. Фонд оплати працi за попереднiй 2014 рiк - 22 359 тис.грн. У звiтному 2015 роцi фонд оплати працi у порiвняннi з попереднiм 2014 роком зменшився на 15 145 тис.грн.
Полiтика найму персоналу:в зв`язку з тим, що на пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України № 41 вiд 22 сiчня 2015 року у АТ «КБ «Експобанк» було вiдкликано банкiвську лiцензiю та розпочато процедуру лiквiдацiї, Банком проводиться полiтика скорочення штатних одиниць i персоналу.
 
За звiтний 2015 рiк не вiдбувалось входження Банку до об'єднань пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання (фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо).
 
Протягом звiтного 2015 року Банк не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Протягом звiтного 2015 року до Банку не надходили будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
 
Нарахування амортизацiї здiйснювалось щомiсячно за кожним об’єктом, прямолiнiйним методом, який полягає в тому, що рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання (експлуатацiї), з вiднесенням мiсячної суми амортизацiї на витрати вiдповiдного мiсяця. При нарахуваннi амортизацiї понижувальний коефiцiєнт не застосовувався, лiквiдацiйна вартiсть не визначалась (дорiвнює нулю).
Протягом звiтного 2015 року Банк не змiнював метод амортизацiї основних засобiв та не здiйснював перегляд норм амортизацiї основних засобiв.
Дiапазон строкiв корисного використання вiд 4 до 80 рокiв.
Найменування Строки корисного використання
Будинки, споруди Вiд 50 до 80 рокiв
Комп’ютерне обладнання Вiд 4 до 20 рокiв
Охоронно-пожежнi системи та системи вiдео нагляду, засоби зв’язку Вiд 5 до 10 рокiв
Транспортнi засоби Вiд 5 до 20 рокiв
Меблi,iнвентар, прилади Вiд 8 до 25 рокiв
В звiтному 2015 роцi Банк не здiйснював переоцiнку первiсної вартостi основних засобiв.
Запаси матерiальних цiнностей складались з господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що використовуються не бiльше нiж один рiк.
Матерiали, сировина, паливо, запаснi частини, що використовувались в процесi господарської дiяльностi Банку, оприбутковувались в облiку за їх первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть запасiв дорiвнює їх фактичнiй собiвартостi, яка складається з сум, що сплаченi постачальниковi, сум увiзного мита, транспортно-заготiвельних витрат, iнших витрат, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв та суми непрямих податкiв та зборiв, що не компенсуються Банку.
Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку визнавалось окреме найменування виду запасiв.
Списання вищезазначених матерiалiв на витрати здiйснювалось в момент видачi їх для використання.
Списання вартостi запасiв матерiальних цiнностей на витрати здiйснювалось на пiдставi пiдписаних Керiвником Банку бланкiв Накладної – вимоги або Акту на списання вартостi запасiв матерiальних цiнностей, пiдписаного членами комiсiї та затвердженого Керiвником Банку/ фiлiї.
При здiйсненнi ремонтних робiт складались Акти на списання.
Вартiсть запасiв матерiальних цiнностей, що переданi в експлуатацiю, вiдображалась за рахунками витрат, а використаних для полiпшення об’єктiв основних засобiв - за рахунками капiтальних вкладень.
У звiтному 2015 року у портфелi Банку на продаж облiковувались акцiї та корпоративнi права.
 
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України № 41 вiд 22 сiчня 2015 року у АТ «КБ «Експобанк» було вiдкликано банкiвську лiцензiю та розпочато процедуру лiквiдацi, та в зв`язку з цим Банк не має права здiйснювати банкiвських операцiї та будь-якi види дiяльностi, що вiдповiдно до законодавства України пiдлягають лiцензуванню.
Головним завданням Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб є акумулювання коштiв i повернення боргiв кредиторам.
Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженiй особi Фонду з дня початку процедури лiквiдацiї банку здiйснює такi повноваження:
1) здiйснює повноваження органiв управлiння банку;
2) приймає в управлiння майно (у тому числi кошти) банку, вживає заходiв щодо забезпечення його збереження, формує лiквiдацiйну масу, виконує функцiї з управлiння та продає майно банку;
3) складає реєстр акцептованих вимог кредиторiв (вносить змiни до нього) та здiйснює заходи щодо задоволення вимог кредиторiв;
4) вживає у встановленому законодавством порядку заходiв до повернення дебiторської заборгованостi банку, заборгованостi позичальникiв перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третiх осiб;
5) звiльняє працiвникiв банку вiдповiдно до законодавства України про працю;
6) заявляє вiдмову вiд виконання договорiв та в установленому законодавством порядку розриває їх;
7) передає у встановленому порядку на зберiгання документи банку, що пiдлягають обов'язковому зберiганню;
8) здiйснює повноваження, що визначенi частиною другою статтi 37 Закону "Про систему вкладiв гарантування фiзичних осiб";
9) здiйснює вiдчуження активiв та/або зобов'язань банку, якщо це було передбачено планом врегулювання, або в iнших випадках, передбачених цим Законом;
10) повертає iнiцiатору переказу кошти, що надiйшли на кореспондентський рахунок банку для зарахування на поточнi рахунки клiєнтiв банку або для виплати переказiв протягом процедури лiквiдацiї до дня вiдкриття банком накопичувального рахунка в Нацiональному банку України (крiм коштiв, призначенням платежу за якими є погашення зобов'язань перед банком).
Фонд може здiйснювати iншi повноваження, що є необхiднi для завершення процедури лiквiдацiї
банку.
 
У 2014 року у власнiсть Банку ,як заставодержателя, перейшла комерцiйна нерухомiсть вартiстю 113 964 тис.грн., i яка облiковується на рахунку для подальшого продажу.
Протягом звiтного 2015 роцi вiдбулася реалiзацiя основних засобiв та майнових прав по кредитним договорам, а саме:
1. сума вiд реалiзацiї майнових прав по кредитним договорам складає 9 566 тис.грн.;
2. сума вiд реалiзацiї основних засобiв через аукцiон складає 1 725 тис.грн.;
3. сума вiд реалiзацiїосновних засобiв шляхом безпосереднього продажу складає 280 тис.грн.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, не здiйснювались.
 
Загальна залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 р. становить всього – 527 868 тис.грн., на 31.12.2015 - загальна залишкова вартiсть становить - 523 584 тис.грн.
 
Тенденцiї, подiї або невизначеностi, якi могли мати вплив на господарську дiяльнiсть та фiнансовий стан емiтента в звiтному 2015 роцi могли бути такими: вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю АТ «ЕКСПОБАНК», рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiбвiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», було розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» строком на 1 рiк з 26.01.2015 по 25.01.2016 включно, продовжено процедуру лiквiдацiї на строк по 31.03.2017 включно.
 
Штрафнi санкцiї (штрафи, пеня, неустойка) протягом звiтного перiоду не виплачувались.
 
Дiяльнiсть банку фiнансується на госпрозрахунковiй основi.
 
На кiнець звiтного перiоду укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) вiдсутнi.
 
Iнформацiя про стратегiю дiяльностi емiтента щонайменше на рiк не розкривається в зв`язку з тим, що згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ«ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким була розпочата процедура лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК».
Вiдповiдно до рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 29.12.2015 № 245 «Про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та делегування повноважень лiквiдатора» продовжено строк здiйснення процедури лiквiдацi АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на строк по 31.03.2017 включно.
Головним завданням Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб є акумулювання коштiв i повернення боргiв кредиторам.
 
Протягом звiтного 2015 року емiтент не здiйснював дослiджень та розробок.
 
Уповноваженою особою АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» протягом звiтного 2015 року на постiйнiй основi проводиться претензiйно-позовна робота та ведеться робота щодо повернення коштiв боржниками:
1. станом на 01.01.2016 були поданi до суду 224 позовнi заяви до фiзичних осiб та юридичних осiб-боржникiв за кредитами, на загальну суму 287 006,3 тис. грн., з них отримано 67 позитивних рiшень.;
2. здiйснюється 177 судових проваджень на стадiях розгляду в судових iнстанцiях усiх рiвнiв на загальну суму 347 254,4 тис. грн. станом на 01.01.2016, з них:
2.1. У провадженнi судiв перебуває 84 справи за позовами до банку на загальну суму 16 408,4 тис.грн.;
2.2. У провадженнi судiв перебуває 15 справ за позовами щодо простроченої орендної плати та комунальних послуг;
2.3. У провадженнi судiв перебуває 78 справ за позовами про стягнення заборгованостi з боржникiв банку.
 
Вiдсутня iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi за наявностi iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
26.01.2015 27.01.2015 Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
26.01.2015 27.01.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2015 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 11806 620289
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 6994
Торгові цінні папери 7 78308 90743
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 665 665
Кошти в інших банках 9 338899 335691
Кредити та заборгованість клієнтів 10 1505563 1165777
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 117 117
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 451053 451053
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1689 1689
Відстрочений податковий актив 0 144669
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 72764 77067
Інші фінансові активи 17 932425 61582
Інші активи 18 -2606212 19623
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 113964 129464
Усього активів 901041 3105423
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 307844 954976
Кошти клієнтів 21 0 2419199
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 75720
Резерви за зобов’язаннями 24 0 938
Інші фінансові зобов'язання 25 1895979 86427
Інші зобов'язання 26 0 5202
Субординований борг 27 0 223231
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 2203823 3765693
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 404231 404231
Емісійні різниці 28 0 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1812109 -1169685
Резервні та інші фонди банку 12438 12438
Резерви переоцінки 29 92658 92746
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу -1302782 -660270
Усього зобов'язань та власного капіталу 901041 3105423

Примітки Вiдповiдно до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 22.01.2015 № 41 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 26.01.2015 № 15 «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку», згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ЕКСПОБАНК».
На пiдставi пункту 2 частини п’ятої статтi 12, частини першої статтi 35, частини п’ятої статтi 44, частини третьої статтi 48 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» виконавча дирекцiя Фонду гарантування прийняла рiшення №245 вiд 29 грудня 2015 року та рiшення №259 вiд 30.12.2015 року про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» до 31.03.2017 включно.
В звязку з цим, примiтки для фiнансової рiчної звiтностi не складались.
Затверджено до випуску та підписано      
12.01.2016 року   Керівник Уповноважена особа Фонду гарант. вкладiв фiз.осiб на лiквiдацiю АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" I.Г.Волощук
        (підпис, ініціали, прізвище)
А.О.Чєпiкова (044) 484-43-45   Головний бухгалтер А.О.Чєпiкова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 0 0
Процентні витрати 31 0 0
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 0 0
Комісійні доходи 32 0 0
Комісійні витрати 32 0 0
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою 0 0
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 0 0
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0
Інші операційні доходи 33 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати 34 0 0
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Витрати на податок на прибуток 35 0 0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 0 0
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 0 0
Усього сукупного доходу за рік 0 0
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0

Примітки Звiт та примiтки для фiнансової рiчної звiтностi за 2015 рiк не складались.
Затверджено до випуску та підписано      
12.01.2016 року   Керівник Уповноважена особа Фонду гарант. вкладiв фiз.осiб на лiквiдацiю АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" I.Г.Волощук
        (підпис, ініціали, прізвище)
А.О.Чєпiкова (044) 484-43-45   Головний бухгалтер А.О.Чєпiкова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 0 0 0 0 0 0 0
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт та примiтки для фiнансової рiчної звiтностi за 2015 рiк не складались.
Затверджено до випуску та підписано      
12.01.2016 року   Керівник Уповноважена особа Фонду гарант. вкладiв фiз.осiб на лiквiдацiю АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" I.Г.Волощук
        (підпис, ініціали, прізвище)
А.О.Чєпiкова (044) 484-43-45   Головний бухгалтер А.О.Чєпiкова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 0 0
Процентні витрати, що сплачені 0 0
Комісійні доходи, що отримані 0 0
Комісійні витрати, що сплачені 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
Інші отримані операційні доходи 0 0
Витрати на утримання персоналу, сплачені 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 0 0
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Звiт та примiтки для фiнансової рiчної звiтностi за 2015 рiк не складались.
Затверджено до випуску та підписано      
12.01.2016 року   Керівник Уповноважена особа Фонду гарант. вкладiв фiз.осiб на лiквiдацiю АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" I.Г.Волощук
        (підпис, ініціали, прізвище)
А.О.Чєпiкова (044) 484-43-45   Головний бухгалтер А.О.Чєпiкова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Звiт та примiтки для фiнансової рiчної звiтностi за 2015 рiк не складались.
Затверджено до випуску та підписано      
12.01.2016 року   Керівник Уповноважена особа Фонду гарант. вкладiв фiз.осiб на лiквiдацiю АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" I.Г.Волощук
        (підпис, ініціали, прізвище)
А О.Чєпiкова (044) 484-43-45   Головний бухгалтер А О.Чєпiкова
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)